EDUKACJA EKOLOGICZNA -> Konkursy, wystawy, szkolenia

"Jak RPOWP zmieni mój region?" - konkurs plastyczny

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu województwa podlaskiego. Celem konkursu jest m.in. zachęcenie uczniów i nauczycieli do aktywnego zainteresowania się tematyką Unii Europejskiej, w szczególności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP). Skierowanie uwagi dzieci i młodzieży na zmiany jakie nastąpią w naszym województwie dzięki realizacji RPOWP a ponadto jego promocja wśród mieszkańców regionu.


Tematyka prac konkursowych:
Prace konkursowe powinny przedstawiać zmiany jakie nastąpią w regionie dzięki realizacji projektów/przedsięwzięć w ramach RPOWP.

Nadesłane prace muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprezentowanymi w innych konkursach. Prace można wykonać w dowolnej technice plastycznej jak np. ołówek, kredka, farby, pastele, wycinanki itp. Pracy konkursowe powinny być wykonane na papierze typu brystol w formacie A3 (297x420mm).

 

Zgłoszenie prac konkursowych:
Zgłoszenie prac wraz z formularzem zgłoszeniowym, odbywa się za pośrednictwem szkół. Każda ze szkól może zgłosić maksymalnie 10 prac konkursowych, które należy złożyć (zapakowane łącznie) kancelarii Departamentu Zarządzania RPO, przesłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego), bądź dostracyć osobiście na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Zarządzania RPO
ul. Gen. F. Kleeberga 20
15-691 Białystok
z dopiskiem "Konkurs plastyczny" 

 

Prace można nadysłać od dnia 3 listopada 2008 r. do 1 grudnia 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Komisja konkursowa dokona wyboru prac i przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najlepszych pomysłów. Oprócz nagród rzeczowych przynawanych uczniom (rowery, mini wieże, aparaty cyfrowe) przewidziane są nagrody dla szkół! Szkoła podstawowa oraz gimnazjum z największą liczbą laureatów otrzyma cenną nagrodę rzeczową.

Szczegóły i pozostałe informacje w regulaminie.

 

Ogłoszenie wyników konkursu:

Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej www.rpowp.wrotapodlasia.pl, natomiast szkoły zostaną powiadomione droga pocztową lub telefonicznie w terminie do dnia 15 grudnia br. Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się 19 grudnia 2008 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1)

Szczegóły organizacji i przeprowadzania konkursu zawarte są w Regulaminie konkursu na stronie www.rpowp.wrotapodlasia.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 085/ 65 48 228,234,226 

 

 
Zielone Wrota 2006-2020 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"