EDUKACJA EKOLOGICZNA -> Fundusze na edukację ekologiczną

Nabór wniosków w Programie Operacyjnym "Infrastruktura i Środowisko"

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, instytucja wdrażająca dla priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, ogłosiło nabór wniosków do konkursu o dofinansowanie w ramach działania 5.4.


Konkurs 6/2008 Działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych na obszarach chronionych (w ramach działania 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej).
 

Cel działania:
Zwiększenie świadomości w zakresie potrzeby i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.
 

Zakres tematyczny:
W ramach konkursu wspierane będą działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych zamieszkujących obszary chronione lub ich bezpośrednie sąsiedztwo.

 

Przykładowe rodzaje projektów: Działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych na obszarach chronionych.


 

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 3 mln zł.

 

Nabór wniosków odbywa się w terminie od 28 sierpnia do 29 września 2008 r. do godz. 16.00. Wnioski, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje o konkursie i dokumenty do pobrania znajdują się na następujących stronach internetowych:

 

instytucji wdrażającej - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych - www.ckps.pl (zakładka Priorytet V).


instytucji pośredniczącej - Centrum Informacji o Środowisku - www.ekoportal.pl (zakładka Fundusze UE/Konkurs dla V osi priorytetowej).


 
Zielone Wrota 2006-2020 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"