EDUKACJA EKOLOGICZNA -> Fundusze na edukację ekologiczną

Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu w Białymstoku

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej.


W konkursie można się ubiegać o dofinansowanie organizacji imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej.

Zadania będą realizowane w okresie od 14.07.2008r. do 31.12.2008r.
W/w formy imprez sportowych powinny być integralną częścią realizowanego przez oferenta programu profilaktycznego zgodnie z rekomendacją Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Wspieranie zadań następuje poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji z przeznaczeniem na:

  • zakup materiałów, usług oraz drobnego sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania,

  • zakup nagród rzeczowych dla uczestników zadania,

  • ubezpieczenie uczestników,

  • obsługa techniczna, sędziowska i medyczna zadania,

  • wynagrodzenia dla osób organizujących imprezę nie większe niż 20% udzielonej dotacji,

  • wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne,

  • druk materiałów o tematyce profilaktycznej (ulotki, plakaty, banery itp.),

  • wynajem obiektów sportowych,

  • koszty obsługi zadania - nie większe niż 5% udzielonej dotacji.


Oferty należy składać do Prezydenta Miasta Białegostoku za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.07.2008r. (ul. Słonimska 1, pok. 503) do godz. 14.00


Wzór oferty dostosowanej do specyfiki ogłoszonego konkursu znajduje się na stronie internetowej www.bip.bialystok.pl w zakładce organizacje pozarządowe.


Do oferty należy dołączyć:


- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;


- sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok działalności lub okres działalności;


- umowa partnerska lub oświadczenie partnera,


- oświadczenie o przestrzeganiu warunków wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz.U. z 2001r. Nr 101, poz. 1095) - załącznik nr 2,


- oświadczenie, iż posiadane zasoby finansowe oraz organizacyjne zapewniają realizację zadania określonego w ofercie- załącznik nr 3,


- oświadczenie o nie ubieganie się o dofinansowanie przedkładanego projektu z innych środków Miasta Białegostoku - załącznik nr 4,


- program profilaktyki przeciwalkoholowej realizowany podczas zadania,


- potwierdzone kwalifikacje osób wskazanych do prowadzenia zajęć profilaktycznych.


 

Informacje telefoniczne można uzyskać w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku tel. 0858696213.

 
Zielone Wrota 2006-2020 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"