REGION -> Gminy -> Powiat Wysokomazowiecki

Szepietowo

Gmina Szepietowo (do końca 1983 gmina Szepietowo-Stacja) - gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim. Siedziba gminy to Szepietowo.


Historia:

Po I-ej Wojnie Światowej powstały tu pierwsze zakłady pracy, miedzy innymi prywatna cegielnia i instytucje publiczne, jak szkoła i poczta. Miejscowe tereny były zasiedlane w sposób zwarty, tworząc osiedla zwane zaściankami. W regionie występują niespotykane na innych terenach Polski tzw. wsie gniazdowe, które charakteryzują się wspólnymi członami nazw i w większości jednakowymi nazwiskami mieszkańców (np. Wojny-Izdebnik, Wojny-Krupy, Wojny-Szuby, Wojny-Piecki, Wojny-Pietrasze, Wojny-Pogorzel, Wojny-Wawrzyńce lub Średnica-Jakubowięta, Średnica-Maćkowięta, Średnica-Pawłowięta).
 
Walory przyrodnicze:
Jest to teren typowo rolniczy, dzięki czemu charakteryzuje się czystym środowiskiem, walorami przyrodniczo-krajobrazowymi i stwarza doskonałe warunki do rekreacji. Tereny szczególnie interesujące pod względem przyrodniczo-krajobrazowym to:
 
Narwiański Park Narodowy leżący między innymi na terenie gmin Sokoły i Kobylin Borzymy. Na tym terenie znajduje się znaczna część Narwiańskiego Parku Narodowego. Powierzchnia 22748 ha. Zajmuje on malowniczy odcinek Doliny Górnej Narwi z licznymi zakolami, starorzeczami, rozlewiskami i obszarami bagiennymi. Rzeka ta tworzy liczne, niezwykle malownicze zakola, stanowi ostoję dla wielu gatunków zwierząt, a szczególnie ptactwa wodnego. Stwierdzono obecność około 200 gatunków ptaków, w tym 154 gatunków lęgowych. Powszechne jest występowanie kilku gatunków dominujących (rokitniczka, potrzos, brzęczka, trzciniczek, krzyzówka), stanowiących 60% ptactwa oraz występowanie gatunków charakterystycznych dla doliny, związanych z szuwarami bagiennymi (kropiatka, zielonka, rybitwa czarna, błotnik stawowy). Według oceny ornitologów jest jednym z nielicznych i najciekawszych stanowisk rzadkich gatunków ptaków wodnych i błotnych w Europie. Występuje tu kilkanaście gatunków ssaków. Można tu spotkać bobry ( w znacznych ilościach) oraz łosie i wydry. Środowisko wodne bogate jest w zasoby rybne, których stwierdzono 22 gatunki. Odnotowano także m.in. 13 gatunków płazów. W dolinie rzeki i na obszarze parku dominują gleby bagienne. Dodatkowy atut stanowi roślinność Narwiańskiego Parku Narodowego reprezentowana przez rozmaite zbiorowiska, na które składają się zespoły roślinności wodnej, szuwary właściwe, szuwary wielkoturzycowe, zespół roślinności torfowisk turzycowo-mszystych, zespół roślinności łąkowej, zespoły roślinności kseotermicznej oraz zespoły lasów i zarośli. Wśród wszystkich zespołów roślinnych znajduje się 11 gatunków flory objętych ochroną ścisłą i 5 gatunków pod ochroną częściową. Oprócz bogatej flory, fauny gmina posiada także bogate walory kulturowe. Ochrona ich stanowi więc ważny element całego systemu ochrony przyrody gminy, powiatu i województwa podlaskiego.
Kompleks leśny Wyliny Ruś leżący na terenie gmin Szepietowo i Nowe Piekuty. Na terenie znajduje się kilka tysięcy ha lasów, w większości mieszanych z przewagą lasów liściastych, w których znajduje się wiele gatunków zwierząt i roślin będących pod ścisłą ochroną. Do najczęściej spotykanych gatunków roślin zielnych podlegających ochronie ścisłej należą w środowisku lasów liściastych: wawrzynek wilcze łyko, lilia złotogłów, naparstnica zwyczajna, orlik pospolity i gnieźnik leśny. W środowisku borów sosnowych i borów mieszanych: sasanka łąkowa, tajęża jednostronna, widłaki goździsty i jałowcowy oraz w suchych borach sosnowych grupy porostów chrobotki. W środowisku lasów wilgotnych i bagiennych często spotykane są: listera jajowata, storczyki krwisty i plamisty oraz kruszczyk błotny. W lasach, a szczególnie w kompleksie Wyliny Ruś można zaobserwować orła bielika, orlika krzykliwego, puchacza i bociana czarnego. Dlatego bardzo istotna jest ochrona miejsc lęgowych i regularnego przebywania chronionej ornitofauny.
Kompleks leśny na terenie gminy Kulesze Kościelne. Na terenie znajduje się kilka tysięcy ha lasów, w większości mieszanych z przewagą lasów iglastych, w których znajduje się wiele gatunków zwierząt i roślin będących pod ścisłą ochroną. Do najczęściej spotykanych gatunków roślin zielnych podlegających ochronie należą: sasanka łąkowa, tajęża jednostronna, widłaki goździsty i jałowcowy oraz w suchych borach sosnowych grupy porostów chrobotki. W środowisku lasów wilgotnych i bagiennych często spotykane są: listera jajowata, storczyki krwisty i plamisty oraz kruszczyk błotny.
Dolina rzeki Nurzec na terenie gmin Klukowo i Ciechanowiec. Tereny leżące między rzeką a trasą Ciechanowiec – Kuczyn – Gródek – Kostry Podsętkowięta – Wyszonki Wypychy – Wyszonki Kościelne – Kaliski tworzą obszar chronionego krajobrazu doliny Nurca. Na Nurcu w Kuczynie oddano do użytku pierwszy próg wodny z małą hydroelektrownią, co stworzyło możliwość rozwoju agroturystyki we wsiach położonych nad rzeką. W 2002r. oddano do użytku drugi próg wodny w Kostrach Podsętkowietach. Walory krajobrazu, nieskażone środowisko oraz unikatowy urok obszarów leśnych czynią ten teren atrakcyjnym dla turystów szukających relaksu i odpoczynku. Istnieje tu możliwość organizowania kolonii letnich dla dzieci i młodzieży
Więcej na stronie: http://www.wysokiemazowieckie.straz.bialystok.pl/index_pliki/walory.htm

 

Walory kulturowe:

Obok wspaniałym walorów przyrodniczo-krajobrazowych na terenie powiatu znajdują się interesujące i zabytkowe obiekty kulturalne. Natomiast wśród ciekawych, malowniczo położonych obiektów kultury prawdziwe bogactwa stanowią wspaniałe kościoły katolickie.


Najciekawsze obiekty to:
Kościół parafialny p.w. Trójcy Św. w Ciechanowcu wzniesiony w latach 1731-37 z fundacji Franciszka Maksymiliana Ossolińskiego, budowany pod kierunkiem Jana Krzysztofa Kluka. W skład zwartego zespołu wchodzą: barokowy kościół usytuowany pośrodku cmentarza otoczonego murem z ozdobną, murowaną bramą, dwie prostokątne kostnice w narożach ogrodzenia oraz dwie dzwonnice flankujące frontową część ogrodzenia.
Cerkiew prawosławna p.w. Wniebowstąpienia w Ciechanowcu wzniesiona w 1875 roku, w miejscu, na które około 1730 r. przeniesiono cerkiew unicką p.w. św. Jerzego Męczennika.
Synagoga w Ciechanowcu zbudowana pod koniec wieku XIX, obecnie gruntownie przebudowana. Stanowi ona jedyny, zachowany relikt żydowskiej architektury sakralnej.
Zespół pałacowo-parkowy w Ciechanowcu ukształtowany w 2 poł. XIX w., złożony z neorenesansowego pałacu wzniesionego wg. projektu warszawskiego architekta Juliana Ankiewicza, oficyny będącej realizacją modnej w połowie ubiegłego stulecia neorenesansowej willi w typie włoskim oraz zabudowań gospodarczych; otoczony starannie utrzymanym parkiem krajobrazowym.
Skansen w Ciechanowcu - zespół obiektów budownictwa wiejskiego z pogranicza Mazowsza i Podlasia, usytuowany przy Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka.
Kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Pobikrach wzniesiony w latach 1857-60 w stylu neogotyckim, wg projektu warszawskiego architekta Ernesta Baumana. Z uwagi na czas powstania kościół w Pobikrach uważa się za jedną z pierwszych realizacji nurtu “neogotyku strukturalnego" w architekturze polskiej.
Kościół parafialny p.w. św. Doroty w Winnej Poświętne zbudowany w latach 1696- 1717. Wraz z oryginalną dzwonnicą z narożami ozdobionymi boniowaniem stanowi unikalny zespół drewnianej, barokowej architektury sakralnej,
Siedziba Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie - dworek (zbudowany pod koniec XIX w, rozbudowany w 1920 r.)
Fort „Koziołek” na terenie gminy Kobylin Borzymy – fortyfikacja ziemna, zespół dworsko-pałacowy z folwarkiem pamiętający czasy szwedzkie.
Kościół Parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP w Hodyszewie -1916 – miejsce licznych pielgrzymek,
Kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła w Jabłoni Kościelnej - rok bud. 1867-68,
Kaplica cmentarna, na ścianie której wypisane są nazwiska i imiona osób zamordowanych przez Niemców w czasie II Wojny Światowej.
Kościół Parafialny p.w. św. Anny  w Dąbrówce Kościelnej (rok budowy -1875) z zabytkową dzwonnicą,
przydrożne kapliczki z XVIII i XIX wieku
Kościół parafialny p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie (XIX w.),
Kościół Parafialny p.w. Narodzenia NMP w Wyszonkach Kościelnych zbudowany w latach 1899-1904,
Cmentarzysko prawosławnych osad ludzkich na terenie gminy Kulesze Kościelne, datowane na 100-300 lat n.e.
Kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych rok bud. -początek XX w
Ruiny grodziska otoczone wałem na terenie gminy Kulesze Kościelne, konstrukcji ziemno-drewniano-kamiennej pochodzące ze średniowiecza,
Kościół na Cmentarzu w Sokołach (dawna cerkiew)- rok budowy 1758
Zespół Szkół Rolniczych wraz z internatem i zabytkowym budynkiem dawnej szkoły w Krzyżewie
Więcej na stronie: http://www.wysokiemazowieckie.straz.bialystok.pl/index_pliki/walory.htm


Baza turystyczna:
Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie prowadzi hotel na 100 miejsc noclegowych.

 

Dojazd:

www.zumi.pl

 

Adres Urzędu Gminy:

ul. Główna 6
18-210 Szepietowo
tel. (0-86) 4-760-132, -133
fax. (0-86) 4-760-110
e-mail: ug@szepietowo.pl

 

Strona internetowa:

http://www.szepietowo.pl/

 
Zielone Wrota 2006-2019 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"