REGION -> Gminy -> Powiat Wysokomazowiecki

Sokoły

Gmina Sokoły znajduje się w Zachodnim Obszarze Funkcjonalnym województwa podlaskiego. Położona jest w jego środkowej części. Powierzchnia gminy mieści się w granicach mezoregionu Wysoczyzny Wysokomazowieckiej, a także częściowo w granicach Doliny Górnej Narwi. Powierzchnia gminy Sokoły wynosi 156 km2. W jej granicach w roku 2004 znajdowało się 48 miejscowości wiejskich, w 49 sołectwach.


Historia:
Pierwsza wzmianka historyczna o Sokołach pochodzi z 1239 roku. W spisie miejscowości pod administracją biskupa płockiego Guntera wymieniona jest pod łacińską nazwą “NIDUS FALKONIS” – GNIAZDO SOKOLE. Natomiast w dokumentach z 1446 roku używa się już nazwy SOKOŁY. Powstanie swe zawdzięcza położeniu w punkcie przecięcia się dróg wiodących do Tykocina, Łomży i Ostrołęki.W połowie XV w. Sokoły były w posiadaniu braci Sokołów, protoplastów rodu Sokołowskich herbu Gozdawa. Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1471 roku. Prawdopodobnie też wtedy wzniesiono pierwszą świątynię. Dookoła osady znajdowały się wsie drobnej szlachty, która w Sokołach posiadała swoje targowisko. Od 1659 roku Sokoły posiadają przywilej na targi. Od końca XVIII w. do 1850 roku Sokoły były w posiadaniu Marianny z Kruszewskich Markowskiej i kościoła. Staraniem tej właścicielki w 1827 roku uzyskały one prawa miejskie. Czterdzieści lat później prawa te zostały odebrane przez zaborcę rosyjskiego. W 1915 roku w wyniku decyzji władz niemieckich prawa miejskie zostały przywrócone. Rok 1950 to rok, w którym Sokołom odebrano te prawa i od tego czasu są miejscowością wiejsko-gminną. Sokoły szczycą się drewnianym kościołem unickim z 1655 roku, przeniesionym z Tykocina w 1833 roku i drewnianą dzwonnicą z 1835 roku. Dominującą budowlą naszej miejscowości jest piękny kościół wybudowany w 1912 roku w stylu neogotyckim.
Więcej informacji na stronie: http://sokoly.podlaskie.pl/dzial/25/26/

 

Walory przyrodnicze:

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

Narwiański Park Narodowy leży w północno-wschodniej części Polski w województwie podlaskim. Utworzony w 1996 roku park położony jest w mezoregionie Doliny Górnej Narwi, pomiędzy Surażem a Rzędzianami. Jego powierzchnia wynosi 7350 ha. NPN chroni naturalną bagienną dolinę rzeki Narwi, z silnie rozbudowanym systemem koryt rzecznych. Stanowi on ostoję wielu gatunków zwierząt, szczególnie ptactwa wodnego. Na terenie parku dominuje własność prywatna, głównie drobne gospodarstwa rolne. Własność Skarbu Państwa stanowi zaledwie 2057 ha. W NPN przeważają bagna, tereny podmokłe i wody, zajmują one ok. 90% jego powierzchni. 

 

Walory kulturowe:

 

Sokoły

Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP - z lat 1906-1912, neogotycki, trójnawowy, halowy. Wystrój wnętrza z lat 20-tych i 30-tych XX w. barokowe i klasyczne obrazy z XVII-XIX w., sprzęty z XVIII w.


Waniewo
Układ urbanistyczny - rozplanowanie przestrzenne miejscowości z XVI w.

Kościół Wniebowzięcia NMP – wybudowany w 1887 r. w stylu neoromańskim, murowany, trójnawowy, częściowo zniszczony w czasie II wojny światowej, odbudowany w latach 50-tych XX w. Obok drewniana dzwonnica z 1887 r.

Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=2&id_powiatu=13&id_gminy=100


Atrakcje gminy:

Główną atrakcją każdego sezonu jest tradycyjny festyn "WANIEWO-ODPUST-NATURA" z wieloma atrakcjami dla turystów. Niepowtarzalny nastrój festynu sprawia, że z roku na rok przybywa coraz więcej osób, aby spędzić czas na łonie natury.

Więcej informacji na stronie: http://sokoly.podlaskie.pl/dzial/25/28/

 

Infrastruktura turystyczna:

• Hryc Wanda Jeńki 97, tel. (086) 4764617
• Szyszko Barbara  Jeńki 102 , tel. (085) 7151777
• Dziejma Maria Waniewo 21A,  tel. (086) 4764787
• Dziejma Teresa Waniewo 30, tel. (086) 4764794
• Krysiewicz Eugeniusz Waniewo 40, tel. (086) 4764805
• Sokół Eugeniusz Waniewo 11, tel. (086) 4764780
• Makowska Maria Waniewo 53, tel. (086) 4764819
• Kociakowska Regina Waniewo 5, tel. (086) 4764775
• Janeczko Irena Waniewo 15, tel. (085) 7151725

Kolor czerwony - Szlak Włodzimierza Puchalskiego - Łapy Osse - Płonka Kość. - Łupianka St. - Bokiny - Waniewo - Kurowo - Stelmachowo - Tykocin - Morusy - Góra - 53 km.

Szlak prowadzi skrajem doliny rzeki. Umożliwia on obserwację licznych gatunków ptaków żyjących w NPN. Nazwa trasy pochodzi od polskiego reżysera filmów dokumentalnych i oświatowych, pioniera filmu przyrodniczego w Polsce. 

Kolor niebieski - Obwodnica rowerowa NPN - 90 km.

Szlak prowadzi dookoła Narwiańskiego Parku Narodowego, daje możliwość poznania otoczenia kulturowego i przyrodniczego Parku.

Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=3&id_powiatu=13&id_gminy=100

 

Dojazd:

www.zumi.pl

 

Adres Urzędu Gminy:

Urząd Gminy Sokoły
ul. Rynek Mickiewicza 10
18-218 Sokoły
ugsokoly@poczta.onet.pl

 

Strona internetowa:

http://sokoly.podlaskie.pl

 
Zielone Wrota 2006-2019 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"