EDUKACJA EKOLOGICZNA -> Fundusze na edukację ekologiczną

„Nagroda GEOLOGIA 2007”

Przedmiotem Konkursu są zastosowane w praktyce, wdrożone przedsięwzięcia służące rozwojowi i promocji polskiej geologii, w szczególności zaś nowatorskie i wysoce efektywne rozwiązania naukowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne, ideowe i gospodarcze.


Cele konkursu:
- Promocja innowacyjności, oryginalności, wysokiej jakości usług geologicznych, rzetelności i etyki
w działaniach na rzecz geologii w Polsce.
- Opracowanie i upowszechnianie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań w dziedzinie geologii.
Propagowanie działań zmierzających do zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska
geologicznego.
Do udziału w Konkursie "Nagroda Geologia 2007" mogą przystąpić osoby fizyczne, prawne lub jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski, działające według prawa
polskiego, prowadzące prace służące rozwojowi geologii w Polsce i zgłaszająca do Konkursu własne
przedsięwzięcia.Do Konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia nagrodzone i wyróżnione innymi nagrodami.Konkurs jest przeprowadzany w kategoriach: osiągnięcie, produkt, usługa, akcja edukacyjno-promocyjna.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:
Sekretariat Departamentu
Geologii i Koncesji Geologicznych.
Ministerstwo Środowiska
Warszawa ul. Wawelska 52/54
i na stronie internetowej: http://www.mos.gov.pl/dgikg/nagroda_geologia/Zielone Wrota 2006-2020 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"