TURYSTYKA -> Charakterystyka obszaru -> Południowa Białostocczyzna

Południowa Białostocczyzna

Jest to teren ograniczony od wschodu regionem Puszczy Białowieskiej, od południa Nadbużańskim Podlasiem, a od północy doliną Narwi. Charakteryzuje go przede wszystkim ciekawą historia osadnictwa na tych ziemiach w czasach prehistorycznych oraz wiekach średnich, czego dowodem są liczne cmentarzyska i grodziska – pozostałości dawnych drewnianych zamków i warownych grodów. Jest także regionem o bardzo silnej reprezentacji wyznawców religii prawosławnej, z wieloma sakralnymi zabytkami drewnianymi. Zachodnią część omawianego terenu stanowi obszar powiatu wysokomazowieckiego, kolonizowany od wieku XV przez osadników z Mazowsza, na którym wykształciła się siatka zaścianków szlachty zagrodowej, zwanej też m.in. trzewiczkową, noszących niekiedy bardzo ciekawe nazwy.


Ziemia bielska, bo głównie z tą historyczna kraina pokrywa się omawiany teren, położona jest na lekko falistych obszarach Równiny Bielskiej, rozciągającej się między Doliną Górnej Narwi a Doliną Nurca. Obszary te są łagodnie ukształtowane, a w niektórych miejscach urozmaicone lekkimi wzniesieniami lub płytkimi obniżeniami. Rzeki płyną tutaj leniwie i nie tworzą głebokich koryt.

 

Dowody archeologiczne wskazują na to, iż najwcześniejsze osadnictwo na tych terenach pochodzi z V-IV w. p.n.e. (stanowisko archeologiczne we wsi Haćki).

W późniejszych wiekach na ziemiach tych ścierali się osadnicy z Mazowsza, wojownicy ruscy, bałtyjskie plemiona Prusów i Jaćwingów oraz Krzyżacy. Liczne grodziska na tym terenie pochodzą zarówno z czasów wczesnośredniowiecznych (IX-XII w.)- jak np. grodzisko w Zbuczu - więcej ... lub późniejszych.

 

Wczesnośredniowieczne grodzisko w Zbuczu

Grodzisko w Bielsku Podlaskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziemia bielska położona na pograniczu mazowiecko-litewskim wielokrotnie zmieniała właściciela.

Najważniejszymi ośrodkami w regionie były Bielsk Podlaski, Brańsk, Boćki, Wysokie Mazowieckie, Rudka, Sokoły.

http://www.bisi.com.pl/zbstrony/ziemiab.html
Zielone Wrota 2006-2019 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"