OCHRONA ŚRODOWISKA -> Producenci urządzeń i technologii

OCZYSZCZALNIE ZE ZŁOŻAMI BIOLOGICZNYMI NAPOWIETRZANYMI - BIOEKOL

Bioekol


Oczyszczalnia Bioekol - mini

 

Jest Biologiczną Oczyszczalnią Ścieków dla pojedynczych domów, obiektów produkcyjno–usługowych, małych osiedli (10 – 12 domów, moteli, hoteli, ośrodków turystycznych).
 
Oczyszczalnia współpracuje z osadnikiem wstępnym, w którym należy przewidzieć rezerwę pojemności na:
1. magazynowanie osadu wstępnego,
2. magazynowanie osadu wtórnego wydzielonego w komorze klarowania.

W korpusie Oczyszczalni umieszczone jest złoże biologiczne oraz komora klarowania zastępująca osadnik wtórny. Powietrze nadmuchiwane jest od dołu złoża za pomocą dyfuzorów wężowych. Rozwiązanie to zapewnia wysokie efekty usuwania zanieczyszczeń organicznych (BZT5, ChZT) oraz pełną nitryfikację. Komora klarowania jest okresowo przedmuchiwana, a nadmiar błony biologicznej jest zawracany do osadnika wstępnego.

W zależności od układu wysokościowego oczyszczalnia wyposażona jest w pompę (instalowaną wewnątrz korpusu oczyszczalni) lub współpracuje z oddzielna pompownią zbiornikową, zlokalizowaną przed osadnikiem wstępnym.

Dmuchawa instalowana jest zazwyczaj w zewnętrznej komorze instalacyjnej.
 
W przypadku dużych stężeń związków fosforu w ściekach, stosuje się chemiczne strącenie fosforu chlorkiem lub siarczanem żelazowym. Instalacja dozująca jest montowana w komorze dmuchaw.
 


Oczyszczalnia Bioekol - midi

 

Łącząc odpowiednie moduły Oczyszczalni w równoległe ciągi technologiczne – można tą drogą zbudować obiekty obsługujące od 500 do 2000 MR.
 
W odróżnieniu od Oczyszczalni Bioekol-Mini oraz Bioekol Hybryda, Oczyszczalnie Bioekol-Midi są realizowane w monolitycznych zbiornikach żelbetowych o kształcie prostopadłościennym. W zbiornikach wydziela się komory odpowiadające poszczególnym funkcjom technologicznym (osadnik wstępny, komora złóż, osadnik wtórny, komora instalacyjna, itp.). Charakterystycznym rozwiązaniem – występującym wyłącznie w typoszeregu Midi - jest wydzielona komora magazynowania i fermentacji osadów. Dzięki wydzieleniu komory – zarówno osadnik wstępny, jak i wtórny, pracują jako świeżo-wodne, a całkowita wysokość konstrukcji jest mniejsza i nie przekracza 3m wysokości wodnej.
 
We współpracy z Projektantami „Ekol-Unicon” możliwa jest również daleko idąca adaptacja Oczyszczalni do istniejących elementów infrastruktury ściekowej (np. istniejących osadników) i wybiórcza realizacja wybranych elementów funkcjonalnych Oczyszczalni.


Oczyszczalnia Bioekol - hybryda

Technologia Bioekol pozwala na elastyczne konfigurowanie elementów Oczyszczalni. Stąd przy zachowaniu podstaw procesowych technologii Bioekol, technolodzy Ekol-Unicon Sp. z o.o. oferują opracowanie rozwiązań indywidualnych oczyszczalni dla wielkości nie występujących w typoszeregu Mini, czy Midi lub dla uwarunkowań przestrzennych utrudniających zastosowanie rozwiązań typowych.
 
Takie oczyszczalnie - składające się z elementów oczyszczalni typowych, lecz skonfigurowane przestrzennie w sposób odmienny od typoszeregu Mini lub Midi nazywamy układami hybrydowymi.
 
Doświadczenia projektowe i realizacyjne firmy Ekol-Unicon Sp. z o.o. obejmują:
• Oczyszczalnię wykonane w istniejącym zbiorniku betonowym, adaptowanym z dawnego zbiornika bezodpływowego, w którym wydzielono komory osadnika gnilnego (analogia do Bioekol-Mini), komory złóż biologicznych, komorę instalacyjną i osadnik wtórny (analogia do Bioekol-Midi);
• Oczyszczalnie wykonane w postaci zespołu studni pełniących funkcję osadników gnilnych, reaktora biologicznego, osadnika wtórnego - aby powiększyć przepustowość reaktora biologicznego - zrezygnowano z filtra odpływowego i powiększono zło a w reaktorze a na sedymentację wtórną przeznaczono oddzielną studnię.
Nacisk rynku na stosowanie technologii minimalizujących czas trwania, jak i zakres robót budowlanych spowodował wzrost popytu na Oczyszczalnie hybrydowe w zbiornikach z Prefabrykatów betonowych produkowanych przez Ekol-Unicon Sp. z o.o. W chwili obecnej oferujemy indywidualnie zaprojektowane rozwiązania Oczyszczalni hybrydowych dla 130÷450 MR w Prefabrykatach betonowych (Aprobata techniczna COBRI INSTAL AT/2001-02-1132 oraz IBDIM AT/2002-04-1386). Układy hybrydowe mogą być stosowane równie w indywidualnie wykonanych lub adaptowanych komorach żelbetowych.

Oczyszczalnie BIOEKOL przystosowane są do pracy w warunkach dużej zmienności składu i ilości ścieków, jakie zwykle występują w małych oczyszczalniach.
 
BIOEKOL dobrze znoszą zarówno okresowe przeciążenia, jak i kilkudniowy brak ścieków, co umożliwia ich stosowanie m.in. dla obiektów gastronomiczno–handlowych, zakładów pracy, stacji paliw, szkół, ośrodków szkoleniowo – rekreacyjnych, itp.
 
Podstawę technologiczną Oczyszczalni stanowią zatopione złoża biologiczne przedmuchiwane sprężonym powietrzem, łączące zalety metody osadu czynnego i biologicznych złóż spłukiwanych.
 
Prosta, zwarta forma przestrzenna oraz logicznie skonstruowany typoszereg sprawiają, że oczyszczalnie BIOEKOL znajdują zastosowanie do oczyszczania ścieków socjalno–bytowych w ilościach 1,5 do 300 m³/d (5–1000 MR).

 

Producent:

Ekol-Unicon Sp. z o.o.
ul. Równa 2
80-067 Gdańsk

tel.: (58) 306 56 78
fax: (58) 306 57 02

gdansk@ekol-unicon.com.pl

 

Zarząd:

ul. Strzelecka 7b

80-803 Gdańsk

tel.: (58) 733 31 00

fax: (58) 733 31 02

 

Region Północny
Kierownik regionalny: Rafał Wódkowski

Ades: 80-067 Gdańsk, ul. Równa 2
Telefon: 502 186 170, (58) 306 56 78
rafal.wodkowski@ekol-unicon.com.pl

 

Filia Białystok

Adam Dubowski
Telefon: 502 186 161
adam.dubowski@ekol-unicon.com.pl

 
Zielone Wrota 2006-2019 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"