ORGANIZACJE POZARZĄDOWE -> Stowarzyszenia

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Białystok, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, telef./fax (085) 6642255, e-mail: sekretariat@ptop.org.pl, www.ptop.org.pl


Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zostało założone w 1985 r. w Białowieży. Nasze cele to:
• ochrona ptaków ze szczególnym uwzględnieniem ochrony ich naturalnych środowisk;
• poznawanie stanu i śledzenie zmian awifauny Polski;
• szerzenie w społeczeństwie wiedzy o ptakach, o zagrożeniach ich bytowania oraz możliwościach ochrony.

Ochrona ptaków i siedlisk.
Główny nacisk w naszej działalności kładziemy na ochronę terenów podmokłych - siedlisk wielu ginących gatunków ptaków. W tym celu poprzez kupno i dzierżawę, głównie nieużytków, tworzone są "Ostoje ptaków  PTOP" - jedne z pierwszych w Polsce terenów chronionych należących do organizacji społecznej. Dzisiaj jesteśmy już właścicielami kilku takich ostoi. Są to m.in.:
• w dolinie Narwi: "Wizna" (24 ha), "Górna Narew" (180 ha), "Bagienna Narew" (430 ha), "Bagno Tykocin" (140 ha);
• w południowym basenie Bagien Biebrzańskich: "Wodniczka" (14,5 ha);
• na Warmii: "Wieś Żywkowo" (12 ha);
• na terenie Niecki Gródecko - Michałowskiej: "Gródek" (100 ha);
• na obrzeżach Puszczy Białowieskiej: "Górniańskie Łąki" (26,0 ha), "Bagno Wasilkowo" (30 ha).
Równie istotnym elementem działalności PTOP jest renaturalizacja, czyli odtwarzanie zdegradowanych przez człowieka terenów stanowiących jeszcze kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu ostoje rzadkich i ginących gatunków ptaków. Obecnie Towarzystwo prowadzi kilka takich projektów. Są to: renaturalizacja Bagiennej Doliny Narwi na odcinku Rzędziany - Żółtki, renaturalizacja rzeki Rudni oraz renaturalizacja Bagna Tykocin.
Towarzystwo współpracuje z Nadleśnictwami RDLP Białystok i RDLP Olsztyn w zakresie realizacji programu małej retencji w lasach i na gruntach porolnych przeznaczonych do zalesienia. Celem programu jest utworzenie lub ochrona ostoi ptaków związanych z terenami podmokłymi, a zasiedlającymi lasy (np. żuraw, bocian czarny, brodziec samotny, dzięcioł białogrzbiety).
Od 1997 r. Towarzystwo prowadzi projekt "Bociania Wieś". Celem projektu jest ochrona największych w północno wschodniej Polsce kolonii bociana białego. Jedną spośród kolonii  jest wieś Żywkowo (woj. warmińsko - mazurskie). Jest to wieś licząca 9 gospodarstw, gdzie w pięciu z nich gnieździ się każdego roku ponad 40 par bocianich. W Żywkowie przy wsparciu m.in. Fundacji EkoFundusz, WFOŚiGW w Olsztynie i Programu Małych Dotacji GEF wyremontowaliśmy dachy pod gniazdami, wybudowaliśmy wieżę widokową oraz wydaliśmy materiały informacyjno - edukacyjne. Obecnie prowadzimy działania zmierzające do objęcia ochroną najważniejszych żerowisk bociana wokół wsi oraz rozszerzenia projektu o kolejne duże kolonie bociana białego na Warmii (m.in. wsie: Młynowo, Jarzeń, Toprzyny, Lejdy, Szczurkowo, Lwowiec i Bobrowo).
Od marca 1999 r. realizowany jest projekt czynnej ochrony głuszca i cietrzewia w północno - wschodniej Polsce. Jego głównym celem jest objecie ochroną wszystkich miejsc tj. tokowisk, lęgowisk, żerowisk i miejsc odpoczynku, istotnych dla zapewnienia właściwej ochrony obu gatunków. Projekt jest realizowany we współpracy z innymi organizacjami społecznymi, administracją ochrony przyrody i administracją leśną. Sponsorem strategicznym projektu jest Fundacja EkoFundusz.

Badania.
Oprócz praktycznej ochrony ptaków członkowie PTOP prowadzą również badania ornitologiczne. Zespół Badawczy PTOP opracował m.in. wnioski o utworzenie ponad trzystu stref ochronnych wokół gniazd ptaków drapieżnych i bociana czarnego. Zinwentaryzowaliśmy w całym regionie bociana białego (dzięki wsparciu The Stork Foundation). Zespół Badawczy PTOP prowadzi inwentaryzację rzadkich i ginących gatunków ptaków wodno-błotnych w dolinach rzecznych.

Edukacja.
Towarzystwo wspiera także edukację przyrodniczą. W miarę posiadanych środków prowadzimy zajęcia w szkołach podstawowych i gimnazjach o ptakach oraz organizujemy konkursy wiedzy przyrodniczej. Członkowie naszego Towarzystwa biorą udział w krajowych i międzynarodowych akcjach ornitologicznych. Szerzeniu wiedzy o ptakach służą publikacje PTOP, audycje radiowe, wycieczki w teren organizowane dla członków i sympatyków Towarzystwa, obozy ornitologiczne dla młodzieży. O naszej działalności informujemy w "Biuletynie Informacyjnym PTOP", który ukazuje się 2-4 razy w roku. Raz w roku w kwietniu organizujemy w Białowieży zjazd członków PTOP.

 
Zielone Wrota 2006-2020 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"