OCHRONA ŚRODOWISKA -> Administracja rządowa -> Instytucje finansujące i inne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją finansującą przedsięwzięcia w ochronie środowiska. Celem jego działalności jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska.


Narodowy Fundusz działa od 1 lipca 1989 roku, a powstał na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska.

 

Podstawowe ramy organizacyjne Funduszu, zasady gospodarki finansowej, a także strategiczne kierunki  z zakresu ochrony środowiska, w finansowanie których Fundusz powinien się angażować, określaja przepisy Rozdziału 4 - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

 

Ponadto, środki finansowe, którymi dysponuje Fundusz, są środkami publicznymi w rozumieniu Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, w związku z czym przyznawanie pomocy finansowej ze środków NFOŚiGW musi odbywać się z uwzględnienim zasad zawartych w tej ustawie.

 

Jednoczesnie zakres i zasady działania NFOŚiGW określają obecnie inne liczne ustawy, takie jak:

 • prawo wodne,
 • prawo geologiczne i górnicze,
 • ustawa o odpadach,
 • prawo bankowe,
 • ustawa o zamówieniach publicznych.

Dystrybucja środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się w ramach następujących dziedzin:

 • ochrona powietrza,
 • ochrona wód i gospodarka wodna,
 • ochrona powierzchni ziemi,
 • ochrona przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo,
 • geologia i górnictwo,
 • edukacja ekologiczna,
 • państwowy Monitoring Środowiska, 
 • programy międzydziedzinowe,
 • nadzwyczajne zagrożenia środowiska,
 • ekspertyzy i prace badawcze.

Wnioskodawcami ubiegającymi się o środki finansowe z Narodowego Funduszu mogą być:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorstwa,
 • instytucje i urzędy,
 • szkoły wyższe i uczelnie,
 • jednostki organizacyjne ochrony zdrowia,
 • organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia),
 • administracja państwowa,
 • osoby fizyczne.

Wszyscy wnioskodawcy powinni posiadać status prawny umożliwiający im zawarcie umowy cywilno - prawnej.

 

W Narodowym Funduszu stosowane są trzy formy dofinansowywania:

 • finansowanie pożyczkowe ( pożyczki udzielane przez NF, kredyty udzielane przez banki ze środków NF, konsorcja czyli wspólne finansowanie NF z bankami, linie kredytowe ze środków NF obsługiwane przez banki),
 • finansowanie dotacyjne ( dotacje inwestycyjne, dotacje nieinwestycyjne, dopłaty do kredytów bankowych, umorzenia),
 • finansowanie kapitałowe ( obejmowanie akcji i udziałów w zakładanych bądź już istniejących spółkach w celu osiągnięcia efektu ekologicznego).

Na podstawie:

 • Polityki Ekologicznej Państwa,
 • Programu Wykonawczego do Polityki Ekologicznej Państwa,
 • Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej,
 • Strategii Ekologicznej Integracji z Unią Europejską,
 • zobowiązań międzynarodowych Polski, 
 • list przedsięwzięć priorytetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje i realizuje dofinansowywanie przedsięwzięć, zgodnie z preferencjami według wymienionych programów priorytetowych.

 

Jako priorytetowe traktuje się w szczególności te przedsięwzięcia, których realizacja wynika z konieczności wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej.

 

 

Ponadto Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, na mocy wymienionych wyżej ustaw, wykonuje inne szczegółowe zadania, takie jak:


I. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 638 ze zm.)

 • gromadzenie na odrębnym rachunku bankowym wpływy z tytułu opłaty produktowej od sprzedaży produktów w opakowaniach wymienionych
 • przekazywanie 70% zgromadzonych środków wojewódzkim funduszom ochrony środowiska a następnie gminom (związkom gmin), proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu,
 • przeznaczanie pozostałych środków zgromadzonych na rachunku bankowym na finansowanie działań w zakresie: 
  • odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, 
  • edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.
 • gromadzenie na odrębnych rachunkach bankowych wpływów z tytułu opłaty produktowej od sprzedaży poszczególnych produktów wymienionych i przeznaczanie je na określone w ustawie cele.

II. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 ze zm.)

 • przyjmowanie składanych przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu rocznego sprawozdania zawierającego informacje o:
  • liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do jego stacji demontażu,
  • masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przekazanych do odzysku i recyklingu, a także masie przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji;
  • przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu, z podaniem nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska i adresu przedsiębiorcy;
  • przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania, z podaniem nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy;
  • osiągniętym w danej stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu, z podziałem na pojazdy wyprodukowane przed dniem 1 stycznia 1980 r. i w okresie późniejszym.

III. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 ze zm.) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonuje uprawnienia organów podatkowych w odniesieniu do opłat za działalność regulowaną Prawem geologicznym i górniczym stanowiących wierzytelność NFOŚiGW.

 

 

 

Aktualizacja: kwiecień 2008 r.

 

 
Zielone Wrota 2006-2020 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"