OCHRONA ŚRODOWISKA -> Administracja rządowa -> Główny Konserwator Przyrody i inne organy związane z ochroną przyrody

Zadania i kompetencje dyrekotra parku narodowego i dyrekotra parku krajobrazowego

Kompetencje oganów związanych z ochroną przyrody określa głównie ustawa o ochronie przyrody. Przyznaje ona pewne kompetencje nie tylko organom administracji takim jak minister środowiska, wojewoda, starosta czy wójt, burmistrz, prezyden miasta lecz również innym organom, którymi są m.in. dyrektorzy parków krajobrazowych i narodowych.


Członków rady naukowej parku narodowego powouje minister środowiska spośród działających na rzecz ochrony środowiska przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejsowo samorządów wojewódzkich i gminnych.

 

Do zadań rady naukowej parku narodowego, zgodnie z ustawą z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) należy
w szczególności:

 

 • ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody; 
 • opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych; 
 • ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych
  i skuteczności zabiegów ochronnych; 
 • opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody; 
 • przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody
  i funkcjonowania parku narodowego.


Dyrektor parku narodowego wykonuje zadania wojewody w zakresie ochrony przyrody na terenie parku narodowego, ale we własnym imieniu.  Z tego powody nie jest on na terenie parku w żadnym stopniu podporządkowany wojewodzie.

 

Dyrekotra PN powołuje minister właściwy do spraw środowiska na okres 5 lat spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu.

 

Kompetencje dyrekotra określa ustawa o ochronie przyrody w sposób następujacy:

 • zarządza parkiem narodowym;
 • reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych w zakresie zarządzanego mienia parku narodowego
 • realizuje ustalenia planu ochrony oraz wydaje zarządzenia określające sposoby korzystania z obszarów parku narodowego w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych;
 • prowadzi postępowania w sprawach o wykroczenia oraz udziału w rozprawach przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia odwołań od postanowień i orzeczeń tych sądów w sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony przyrody. Do wykonywania tych czynnościdyrektor parku narodowego może upoważnić funkcjonariusza Straży Parku;
 • współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
 • opiniuje decyzję dotyczącą rekultywacji i zagospodarowania gruntów na terenie parku, w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji

ponadto

 • do dyrektora parku narodowego należą odpowiednio zadania i kompetencje określone w art. 5 ust. 2-4, art. 9 ust. 1 i 2, art. 10, art. 13 ust. 1 pkt 1-3, art. 13a, art. 14a ust. 1 i 2, art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2006 r., Nr 56, poz. 679 ze zm.).

 

Dyrektora parku krajobrazowego kieruje parkiem krajobrazowym. Powołuje go wojewoda, po zasiągnieciu opinii wojewódzkiej rady ochrony przyrody.

Dyrektora parku krajobrazowego położonego na terenie kilku województw powołuje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę parku, w porozumieniu z
pozostałymi wojewodami

 

Do zadań dyrekotra PK należy:

 • ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych; 
 • organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej; 
 • wydawanie, z upoważnienia wojewody, decyzji administracyjnych w zakresie ochrony przyrody; 
 • współdziałanie w zakresie ochrony przyrody z jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi; 
 • składanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących zagospodarowania przestrzennego obszarów wchodzących w skład parku krajobrazowego

ponadto

 • Wojewoda może powierzyć, w drodze decyzji administracyjnej, dyrektorowi parku krajobrazowego wykonywanie zadań poza granicami parku krajobrazowego w zakresie związanym z funkcjonowaniem i ochroną obszarów Natura 2000, w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz realizacji ustaleń planu ochrony.

W celu kierowania parkami krajobrazowymi mogą być tworzone zespoły parków
krajobrazowych, jako jednostki budżetowe w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych.

 

Do dyrektora zespołu parków krajobrazowych stosuje się odpowiednio przepisy
dotyczące dyrektora parku krajobrazowego

 

 

Aktualizacja: kwiecień 2008 r.
Zielone Wrota 2006-2019 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"